EN

User:
Потребител:
  Password:
Парола:
  Registration
Регистрация
КУКЕРЛАНДИЯ 2018

Новини

Отличени Кукерландия 2018

Програма

Регламент

  НАЧАЛО > КУКЕРЛАНДИЯ 2018 > Регламент

ХІX МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ” – ЯМБОЛ 2018 

22-25 февруари 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ

  
ЦЕЛ НА МАСКАРАДНИЯ ФЕСТИВАЛ

Основната цел на Маскарадния фестивал „Кукерландия” - Ямбол 2018 е да представи пред съвременните поколения богатите български и европейски традиции, свързани с маскарадните игри, да допринесе за съхраняването и обогатяването на духовното богатство на българите, да популяризира в страната и чужбина българското фолклорно наследство..

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА

Маскарадният фестивал „Кукерландия” е ежегоден Международен фестивал на маскарадни игри с конкурсен характер. 

Конкурсната програма на Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2018 ще се проведе в два дни - 24 февруари (събота) и 25 февруари (неделя) 2018 година. 

В Маскарадния фестивал могат да участват маскарадни групи от цялата страна и специално поканени маскарадни групи от чужбина.

КАТЕГОРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МАСКАРАДНИТЕ ГРУПИ

Маскарадните групи от страната ще бъдат оценявани в различни категории: 
- Кукерски групи; 
- Сурвакарски групи; 
- Смесени групи и други маскарадни групи. 

Групите представят специфичната за техния регион (населено място) традиция на маскарадните игри. 
Изпълнението включва характерните за местната обредна култура специфики: 
- Словесен, музикален и пластичен диалект; 
- Типични персонажи; 
- Традиционни маски и облекло. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА ГРУПИТЕ

В състезателното дефиле всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и музика) в рамките до 10 минути; 
Маскарадните групи представят свободно своята програма на Втора сцена в рамките до 15 минути (извън конкурсната програма); 
При явяването на по-голям от очаквания брой маскарадни групи, организаторите си запазват правото да намалят времетраенето за участието на групите, за да осигурят изява на всички записали се групи в рамките на двата състезателни дни на фестивала.

ЧИСЛЕНОСТ НА ГРУПИТЕ

  • Групи от страната – допустим максимален брой: 50 души. 
  • Групи от чужбина – допустим максимален брой: 30 души. 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

  • Маскарадните групи от страната ще бъдат оценявани по следните критерии: 
  • Автентичност на представяния обичай; 
  • Автентично облекло на участниците в групата, в т. ч. маски, атрибути, или тяхната вярна реконструкция; 
  • Артистичност на изпълнението;
ЖУРИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Журито на Маскарадния фестивал „Кукерландия” - Ямбол 2018 се състои от 7 (седем) членове, професионалисти в областта на етнографията, етнологията и фолклорното изкуство. Журито оценява представянето на маскарадните групи и определя наградите в различните категории, веднага след приключването на конкурсната програма на втория състезателен ден на фестивала (25 февруари). Резултатите от класирането на групите се обявяват официално на 26 февруари 2018 година на интернет сайтовете на организаторите: www.yambol.bg, www.tundzha.net, www.kukerlandia.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2018 се провежда в периода 22-25 февруари 2018 г. 

Програмата на фестивала се публикува на сайтовете на организаторите и се разпространява от медийните партньори. 

Място за провеждането на фестивала: Градски парк на Ямбол и централни пешеходни алеи. 

Конкурсната програма за маскарадните групи от страната е разпределена в два дни – 24 февруари (събота) и 25 февруари (неделя) от 10:00 ч. 

Групите от чужбина се представят в състезателното дефиле на 24 февруари (събота), но не участват в конкурсната програма. Маскарадните групи от страната и чужбина участват с изпълнение и на Втора сцена, веднага след представянето си в състезателното дефиле. Втора сцена дава възможност за допълнителна свободна изява на групите с цел удовлетворяване на нарасналия зрителски интерес. 

Маскарадните групи (български и чуждестранни), включени в програмата на първия състезателен ден - 24 февруари (събота), участват в Кукерското хоро от 10:00 ч. 

Денят за представяне на различните маскарадни групи в състезателното дефиле (24 или 25 февруари) и редът (часът) за явяването им се определят от организаторите. 

Програмата на фестивала и редът за явяването на групите в двата състезателни дни се публикуват на сайтовете на организаторите (3 дни преди началото на фестивала). Редът (часът) за явяването на групите съдържа определена условност поради характера на фестивала и е за предварителна ориентация на участниците. Желателно е групите да имат готовност за включване в състезателното дефиле минимум 30 минути преди предварително указания час за явяване. 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

  Всички групи, желаещи да участват в Маскарадния фестивал „Кукерландия” - Ямбол 2018 попълват заявки за участие по образец. 
  Към заявката за участие групите прилагат кратко представяне на обичая и информация за създаването и дейността на групата (до 500 думи). Няма да се обработват заявки, които не са придружени от информация за групата и описание на обичая, който пресъздават.         Заявки за участие могат да се изтеглят от сайтовете на Община Ямбол и община „Тунджа” или да се получат на място от организаторите. 

  Попълнените заявки се изпращат на адрес: 
8600 Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Безистен, или на факс 046/662247, 
или на е-mail: bezisten.yambol@gmail.com, yambol@bezistena.com 

Крайният срок за подаване на заявките за участие е 19 януари 2018 година. След тази дата, но не по-късно от 10 февруари, заявки се приемат само по изключение, като в този случай организаторите не поемат ангажимент за настаняване и хранене на групите


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

Организаторите осигуряват по една нощувка за българските участници от населените места, отдалечени на разстояние над 250 км спрямо Ямбол - при условие: групата да не надвишава 50 души (нощувките над посочения брой са за сметка на участниците). 

Настаняването се извършва от организаторите като се използва легловата база на хотели, общежития и хижи в Ямбол, региона и в близки до Ямбол населени места. Разпределението на групите се извършва по преценка на организаторите при най-ефективно използване на наличната база. В случай на нанесени щети в местата за настаняване от участници във фестивала, разходите по възстановяване на щетите са за сметка на съответната маскарадна група. 

Организаторите си запазват правото да отнемат присъдени награди, както и да не допускат до следващи издания на фестивала групи, които са нарушавали обществения ред при участието си в „Кукерландия“. 

Организаторите осигуряват храна за българските участници в деня на явяването им в състезателното дефиле. 

Организаторите осигуряват по две нощувки и храна за три дни за чуждестранните участници - при условие: групата да не надвишава 30 души. 

Разходите за транспорта на групите от страната и чужбина са за сметка на участниците. 

Маскарадните групи (български и чуждестранни) не заплащат такси за участие. 

Грамотите на наградените групи и дипломите за участие се изпращат по пощата или по куриер на посочените в заявките адреси. 

Допълнителна информация за организацията на фестивала можете да получите, както следва: 

Община Ямбол – телефони: 046/610066, 0895599627, 0895510313; e-mail: bezisten.yambol@gmail.com, yambol@bezistena.com 

Община „Тунджа” - телефони: 046/661575; 046/684316; 0884470442; e-mail: contact@tundja.net, press.tundzha@gmail.com 

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват програмите на участниците във фестивала (цялостно или фрагменти от тях) с цел реклама и архив на фестивала. 

Финансирането на фестивала се осигурява от организаторите: Община Ямбол, Община „Тунджа” и от спонсори на фестивала. 

НАГРАДИ ЗА ЛАУРЕАТИТЕ НА ФЕСТИВАЛА
Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2018 е с конкурсен характер и за участниците са предвидени награди. 
Общият награден фонд за фестивала е 10000 лева. 

Видове награди, които се присъждат за лауреатите: 
- Награда на кмета на Община Ямбол – 800 лева и грамота; 
- Награда на кмета на Община „Тунджа” – 800 лева и грамота; 

- Награди за цялостно представяне на маскарадните групи; 
награди за поддържане на местната традиция; 
награди за автентична маска, костюм и персонаж и др.

 
Copyright 2009 © Кукерландия. All rights reserved.